Шосткинська публічна бібліотека

Правила користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування комунальним закладом Шосткинської міської ради «Шосткинська публічна бібліотека» (далі – Бібліотека) розроблені відповідно до Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури», наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 №665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 №275 зі змінами, статуту Бібліотеки.

1.2. Надання послуг користувачам у бібліотеці може бути обмежено або тимчасово зупинено через обставини непереборної сили (воєнний стан, бойові дії, тимчасова окупація, блокада населеного пункту, інше).

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1 Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, освіти, національності, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента, системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою зменшено до 15 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути двічі продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.8. Окремі категорії користувачів мають право на пільги за наявності підтверджуючих документів, що встановлені Бібліотекою.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до Бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування Бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати, надають згоду на обробку своїх персональних даних й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це Бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в Бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в Бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.

3.6. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, позбавляється права відвідувати її терміном на шість місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в Бібліотеці мають дотримувати тиші, бути взаємоввічливими, тактовними. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Курити в приміщеннях Бібліотеки заборонено.

3.9. При відвідуванні відділів Бібліотеки користувачі зобов’язані здати в гардероб верхній одяг, сумки, пакети.

3.10. Документи, одержані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

3.11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством України.

3.12. У разі оголошення владою держави повітряної тривоги, загрози артилерійського обстрілу, інших загроз, що супроводжується сигналом «Увага всім!», користувач зобов’язаний залишити приміщення закладу і самостійно прослідувати до відповідного укриття/захисної споруди негайно після оголошення такого сигналу.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й платні;

Бібліотеки зобов’язані:

 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при Бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами Бібліотеки;
 • інформувати користувачів про місцезнаходження найближчого укриття/ захисної споруди шляхом відповідних повідомлень на дошках оголошень у закладі;
 • припинити обслуговування користувача у разі оголошення повітряної тривоги, загрози артилерійського обстрілу, інших загроз, що супроводжується сигналом «Увага всім!».
Scroll to Top